Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.7983 – Danish Crown/SPF-Danmark) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (Text s významom pre EHP)