Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.7983 – Danish Crown / SPF-Danmark) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ)