Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7983 — Danish Crown/SPF-Danmark) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП)