Становище на Консултативния комитет по органичителни споразумения и господстващо положениедадено на заседанието му от 30 ноември 2007 г. относно проекторешението във връзка с дело COMP/38.629 — Хлоропренов каучук (2) — Докладчик: Франция