Дело T-36/09: Решение на Общия съд от 9 септември 2011 г. — dm-drogerie markt/СХВП — Distribuciones Mylar (dm) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността dm — По-ранна национална фигуративна марка dm — Административно производство — Решения на отделите по споровете — Отмяна — Поправяне на фактически грешки — Несъществуващ акт — Допустимост на жалбите, подадени пред апелативния състав — Срок за обжалване — Оправдани правни очаквания — Членове 59, 60а, 63 и 77а от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем членове 60, 62, 65 и 80 от Регламент (ЕО) № 207/2009) — Правило 53 от Регламент (ЕО) № 2868/95)