Регламент (ЕС) № 7/2010 на Съвета от 22 декември 2009 година за откриване и управление на автономни тарифни квоти на Съюза за някои селскостопански и промишлени продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2505/96