Съобщение на Комисията относно прилагането на разпоредбите на член 4 от Регламент (ЕО) № 552/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната съвместимост на европейската мрежа за управление на въздушното движение текст от значение за ЕИП (Публикуване на заглавията и референтните номера на спецификациите на Общността съгласно регламента)