Υπόθεση T-345/15: Προσφυγή της 30ής Ιουνίου 2015 — Modas Cristal κατά ΓΕΕΑ — Zorlu Tekstil Ürünleri Pazarlama (KRISTAL)