AEM/Комисия Решение на Първоинстанционния съд (осми увеличен състав) от 11 юни 2009 г. # AEM SpA срещу Комисия на Европейските общности. # Държавни помощи - Схема за помощи, предоставяни от италианските власти на някои предприятия за обществени услуги под формата на освобождаване от данъци и на заеми с преференциална лихва - Решение за обявяване на помощите за несъвместими с общия пазар - Жалба за отмяна - Лично засягане - Допустимост - Съществуващи помощи или нови помощи - Член 87, параграф 3, буква в) EО. # Дело T-301/02. TITJUR