Sturgeon и др. TITJUR Заключение на генералния адвокат Sharpston представено на2 юли 2009 г. # Christopher Sturgeon, Gabriel Sturgeon и Alana Sturgeon срещу Condor Flugdienst GmbH (C-402/07) и Stefan Böck и Cornelia Lepuschitz срещу Air France SA (C-432/07). # Искане за преюдициално заключение: Bundesgerichtshof - Германия и Handelsgericht Wien - Австрия. # Въздушен транспорт - Регламент (ЕО) № 261/2004 - Член 2, буква л) и членове 5, 6 и 7 - Понятия "закъснение" и "отмяна" на полет - Право на обезщетение при закъснение - Понятие "извънредни обстоятелства". # Съединени дела C-402/07 и C-432/07.