Писмен въпрос E-0097/10, зададен от Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE) и Georgios Koumoutsakos (PPE) на Комисията. Нови мерки за сигурност във въздухоплаването