Поправка на Регламент (ЕО) № 85/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд по отношение на някои разпоредби относно финансовото управление ( ОВ L 25, 29.1.2009 г. )