Комисия/Белгия TITJUR Решение на Съда (седми състав) от 29 март 2007 г. # Комисия на Европейските общности срещу Кралство Белгия. # Неизпълнение на задължения от държава-членка - Директива 2002/14/ЕО - Създаване на обща рамка за информиране и консултиране на работниците и служителите в Европейската общност - Нетранспониране в определения срок. # Дело C-320/06.