Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8157 — McKesson/Blackstone/JV) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП)