Наредба № 3 от 3.01.2006 г. за признаване на право за упражняване на професията