/* */

Дело F-135/07: Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 11 септември 2008 г.  — Smadja/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Наемане на работа — Назначаване — Класиране в стъпка — Ново назначаване на жалбоподателя на същия пост след отмяната на първото назначаване с Решение на Първоинстанционния съд — Принцип на пропорционалност — Принцип на защита на оправданите правни очаквания — Задължение за полагане на грижа)