Писмен въпрос E-5724/08 зададен от Jill Evans (Verts/ALE) на Комисията. Религиозна свобода във Виетнам