2011/513/ЕС: Решение за изпълнение на Комисията от 19 август 2011 година за разрешаване пускането на пазара на фосфатидилсерин от соеви фосфолипиди като нова хранителна съставка съгласно Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2011) 5897)