Komission asetus (EY) N:o 1060/2008, annettu 7 päivänä lokakuuta 2008 , puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY liitteiden I, III, IV, VI, VII, XI ja XV korvaamisesta (puitedirektiivi) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)