Регламент (ЕО) № 1060/2008 на Комисията от 7 октомври 2008 година за замяна на приложения I, III, IV, VI, VII, XI и XV към Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (рамкова директива) (Текст от значение за ЕИП)