Съединени дела C-175/08, C-176/08, C-178/08 и C-179/08: Решение на Съда (голям състав) от 2 март 2010 г. (преюдициално запитване от Bundesverwaltungsgericht, Германия) — Aydin Salahadin Abdulla (C-175/08), Kamil Hasan (C-176/08), Ahmed Adem, Hamrin Mosa Rashi (C-178/08), Dler Jamal (C-179/08)/Bundesrepublik Deutschland (Директива 2004/83/ЕО — Минимални стандарти относно условията за предоставяне на статут на бежанец или статут на субсидиарна закрила — Качество на бежанец — Член 2, буква в) — Прекратяване на статута на бежанец — Член 11 — Промяна в обстоятелствата — Член 11, параграф 1, буква д) — Бежанец — Неоснователни опасения от преследване — Преценка — Член 11, параграф 2 — Отнемане на статута на бежанец — Доказване — Член 14, параграф 2)