Писмен въпрос E-2454/07 зададен от Mary Lou McDonald (GUE/NGL) на Комисията. Инфекции по вина на лекари