Решение на Комисията от 4 септември 2002 година за установяване на ревизирани екологични критерии за присъждане на знака за екомаркировка на Общността за копирна и графична хартия и за изменение на Решение 1999/554/ЕО (нотифицирано под номер С(2002) 3294) (текст от значение за ЕИП) (2002/741/ЕО)