Акт относно условията за присъединяване на Република България и Румъния и промените в Учредителните договори на Европейския съюз - ЧАСТ ВТОРА: ПРОМЕНИ В ДОГОВОРИТЕ - ДЯЛ I:ИНСТИТУЦИОНАЛНИ РАЗПОРЕДБИ - Член 12