Окончателен доклад на служителя по изслушването — Стоманени абразиви (Pometon) (AT.39792)