Zaak T-42/19: Arrest van het Gerecht van 29 januari 2020 – Volkswagen/EUIPO (CROSS) („Uniemerk – Aanvraag voor Uniewoordmerk CROSS – Absolute weigeringsgrond – Beschrijvend karakter – Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EU) 2017/1001 – Geen onderscheidend vermogen – Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001 – Gelijke behandeling – Motiveringsplicht – Artikel 94, lid 1, van verordening 2017/1001”)