Дело T-42/19: Решение на Общия съд от 29 януари 2020 г. — Volkswagen/EUIPO (CROSS) (Марка на Европейския съюз — Заявка за словна марка на Европейския съюз „CROSS“ — Абсолютно основание за отказ — Описателен характер — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2017/1001 — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент 2017/1001 — Равно третиране — Задължение за мотивиране — Член 94, параграф 1 от Регламент 2017/1001)