Писмен въпрос E-3411/07 зададен от Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL) на Комисията. Биогориво от плодове, съдържащи захар и ангинар