Решение на Комисията от 25 ноември 2005 година за изменение на Решение 2004/4/ЕО относно разрешаване на държавите-членки временно да вземат спешни мерки срещу разпространението на Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith по отношение на Египет (нотифицирано под номер C(2005) 4525) PROPCELEX