Решение на Комисията от 27/09/2007 Година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.4789 - ELG HANIEL / METAL ONE / JV) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английският език е автентичен)