Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/543 на Комисията от 1 април 2015 година за одобряване на активното вещество COS-OGA в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията Текст от значение за ЕИП