Решение на Съда (втори състав) от 3 април 2008 г.#K. D. Chuck срещу Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank.#Искане за преюдициално заключение: Rechtbank te Amsterdam - Нидерландия.#Осигуряване за старост - Работник, гражданин на държава-членка - Осигурителни вноски - Различни периоди - Различни държави-членки - Изчисляване на осигурителни периоди - Заявление за пенсия - Пребиваване в трета държава.#Дело C-331/06. Решение на Съда (втори състав) от 3 април 2008 г.