Финансов инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света (изменение на Регламент (ЕО) № 1889/2006) ***II Законодателна резолюция на Европейския парламент от 3 февруари 2011 г.о тносно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1889/2006 за установяване на финансов инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света (16446/1/2010 – C7-0427/2010 – 2009/0060B(COD))