Регламент (ЕО) № 660/2006 на Комисията от 27 април 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1973/2004 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (EО) № 1782/2003 на Съвета относно схемите за помощ, предвидени в раздели IV и IVа от упоменатия регламент, и използването на земята, заделена за производството на суровини PROPCELEX