Решение за изпълнение (ЕС) 2016/107 на Комисията от 27 януари 2016 година за неодобряване на веществото цибутрин като съществуващо активно вещество за използване в биоциди за продуктов тип 21 (Текст от значение за ЕИП)