Писмен въпрос E-6616/07, зададен от Pedro Guerreiro (GUE/NGL) на Комисията. Състоянието на текстилния сектор в Европейския съюз — Седмата рамкова програма на ЕС за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007—2013 г.)