Делегиран регламент (ЕС) 2016/709 на Комисията от 26 януари 2016 година за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на условията за прилагане на дерогациите за валутите с ограничения в наличността на ликвидни активи (Текст от значение за ЕИП)$