Комисия/Обединеното кралство Заключение на генералния адвокат Kokott представено на9 юни 2005 г. # Комисия на Европейските общности срещу Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия. # Неизпълнение на задължения от държава-членка - Директива 92/43/ЕИО. # Дело C-6/04. TITJUR