Дело T-371/11: Решение на Общия съд от 16 октомври 2012 г. — Monier Roofing Components/СХВП (CLIMA COMFORT) (Марка на Общността — Заявка за словна марка на Общността CLIMA COMFORT — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Право на изслушване — Член 75, второ изречение от Регламент № 207/2009 — Служебна проверка на фактите — Член 76, параграф 1 от Регламент № 207/2009)