Решение на Комисията от 02/06/2016 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.8031 - 3i GROUP / WOOD CREEK / WIRELESS INFRASTRUCTURE GROUP) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английски език е автентичен)