Известие на вниманието на лицата, спрямо които се прилагат мерките, предвидени в Решение 2010/638/ОВППС на Съвета, изменено с Решение 2014/728/ОВППС на Съвета, и в Регламент (ЕС) № 1284/2009 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки спрямо Република Гвинея