2007/345/ЕОРешение на Комисията от 10 май 2007 година за изменение на приложения I и II към Решение 2002/308/ЕО за определяне на списъци на одобрените зони и одобрените рибни стопанства по отношение на вирусната хеморагична септицемия (ВХС) или инфекциозната хематопоетична некроза (ИХН) или и на двете болести (нотифицирано под номер C(2007) 1989) (Текст от значение за ЕИП)