2005/518/ES: Rozhodnutie Rady z 22. novembra 2004 o podpise Rámcovej dohody medzi Európskym spoločenstvom a Bosnou a Hercegovinou o všeobecných zásadách účasti Bosny a Hercegoviny na programoch Spoločenstva