Дело T-318/15: Решение на Общия съд от 14 януари 2016 г. — Zitro IP/СХВП (TRIPLE BONUS) (Марка на Общността — Заявка за фигуративна марка на Общността „TRIPLE BONUS“ — Абсолютно основание за отказ — Описателен характер — Член 7, параграф 1, буква в) и параграф 2 от Регламент (ЕО) № 207/2009)