Решение за изпълнение (ЕС) 2016/447 на Комисията от 22 март 2016 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2460 относно някои защитни мерки във връзка с високопатогенната инфлуенца по птиците от подтип H5 във Франция (нотифицирано под номер С(2016) 1608) (Текст от значение за ЕИП) C/2016/1608