Предложение за регламент на европейския Парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1924/2006 относно хранителни и здравни претенции за храните