Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret/Съвет и Комисия Решение на Съда (втори състав) от 2 април 2009 г. # Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ срещу Съвет на Европейския съюз и Комисия на Европейските общности. # Производство - Искане за преразглеждане - Искане относно определение, постановено по силата на член 119 от Процедурния правилник - Условия - Обжалване - Ново фактическо обстоятелство -Недопустимост. # Дело C-255/06 P-REV. TITJUR