Регламент (ЕО) № 474/2006 на Комисията от 22 март 2006 година за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността, посочен в глава II от Регламент (ЕО) № 2111/2005 на Европейския парламент и на Съвета (текст от значение за ЕИП)