TITJUR Решение на Съда от 22 януари 1980 г. # Land de Berlin срещу Firma Wigei, Wild-Geflügel-Eier-Import GmbH & Co. KG. # Искане за преюдициално заключение: Bundesverwaltungsgericht - Германия. # Дело 30/79. Wigei