Решение на Комисията от 25 март 1997 година относно съставяне на временни списъци на предприятия от трети страни, от които държавите-членки разрешават вноса на мляко и млечни продукти за консумация от човека (текст от значение за ЕИП ) (97/252/ЕО)